Kontakt | INFOLINIA: +48 535 748 745

Polityka prywatności


1. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych przez Mennica Sztabki jest:

 • MS Investments Poland S.C.
 • adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: ul. Józefa Friedleina 6, 30-009 Kraków
 • tel. + 48 535 733 322, e-mail: kontakt@mennicasztabki.pl

2. Mennica Sztabki wyznaczyło inspektora ochrony danych osobowych

 • INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH TESORI, adres pocztowy: ul. Józefa Friedleina 6, 30-009 Kraków
 • adres email: kontakt@mennicasztabki.pl
 • spotkanie w miejscu głównego wykonywania działalności (po uprzednim ustaleniu terminu)

Zapraszamy do kontaktu we wszystkich sprawach związanych z danymi osobowymi, w podany powyżej sposób.

3. Podstawa prawna i powody przetwarzania danych osobowych

 • Mennica Sztabki przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, jeszcze przed zawarciem umowy (w rozumieniu art. 6 ust. 1, lit „b)” RODO);
 • przetwarzanie wynika również z ciążących na Mennica Sztabki obowiązków prawnych np. dla celów podatkowych lub z tytułu odpowiedzialności za produkt wadliwy (w rozumieniu art. 6 ust. 1, lit „c)” RODO);
 • przetwarzanie danych osobowych jest ponadto niezbędne do celów wynikających
  z uzasadnionych prawnie interesów Mennica Sztabki (w rozumieniu art. 6 ust. 1, lit „f)” RODO);
 • Mennica Sztabki, przetwarza także dane w wyniku dobrowolnej zgody osoby zainteresowanej
  (w rozumieniu art. 6 ust. 1, lit „a)” RODO).

 

4. Cel przetwarzania danych osobowych

 • z uwagi na konieczność prawidłowej realizacji umów sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie Mennica Sztabki lub usług powiązanych ze sprzedażą, obejmujących również proces dostawy zakupionego towaru;
 • w celu przeprowadzenia postępowań z tytułu rękojmi za wady, gwarancji lub innych przypadków niezgodności towaru z umową;
 • dla potrzeb świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym dokonywania transakcji
  i zapewnienia obsługi systemów płatniczych za towary zakupione lub zamówione
  w sklepie internetowym Mennica Sztabki, prowadzonym pod adresem URL https://www.mennicasztabki.pl/
 • dla prawidłowej ochrony, zarządzania i obsługi kont klienta w systemie teleinformatycznym Mennica Sztabki, a także w sklepie internetowym Mennica Sztabki, prowadzonym pod adresem URL https://www.mennicasztabki.pl/
 • w celu zapewnienia bezpieczeństwa obsługi umów sprzedaży zawieranych z Tesori lub usług powiązanych ze sprzedażą usług świadczonych przez Mennica Sztabki lub osoby trzecie;
 • dla potrzeb prowadzonych przez Mennica Sztabki działań mających na celu podnoszenie poziomu jakości oferty towarowej lub poziomu świadczonych usług;
 • w celu organizacji przez Mennica Sztabki konkursów i akcji promocyjnych lub innych działań marketingowych i reklamowych;
 • w celu obsługi zgłoszeń, kierowanych do Mennica Sztabki;
 • dla zabezpieczenia możliwości dochodzenia lub obrony roszczeń dotyczących Mennica Sztabki;
 • w celu prowadzenia działań marketingowych wykonywanych za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji jak i w formie marketingu bezpośredniego.

5. Uprawnienia osób, których dane osobowe może przetwarzać Mennica Sztabki

 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, które może być złożone
  w dowolnym momencie;
 • prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • prawo do przeniesienia danych do wskazanego administratora;
 • prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 • prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym informacji dotyczących: danych posiadanych przez Mennica Sztabki, celu i sposobu przetwarzania odbiorców, którym zostały udostępnione, źródła pochodzenia danych – jeżeli nie zostały one zebrane przez Mennica Sztabki

6. Wnoszenie skarg na naruszenie przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych

Wszelkie skargi związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Mennica Sztabki należy wnosić do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (od dnia 25 maja 2018 roku):

 • adres URL: https://giodo.gov.pl/ (po 25 maja 2018 roku adres może ulec zmianie)
 • adres pocztowy: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 • e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl (po 25 maja 2018 roku adres może ulec zmianie)
 • infolinia: +48 606 950 000

7. Kto, poza Mennica Sztabki, może uzyskać dostęp do danych osobowych

Mennica Sztabki udostępnia dane osobowe podmiotom przetwarzającym oraz stronom trzecim
w zakresie, jaki jest niezbędny do prawidłowej organizacji prowadzonej działalności. Powyższe oznacza, że dostęp do danych mogą otrzymać również podmioty świadczące usługi wspomagające proces promocji, sprzedaży lub świadczenia usług przez Mennica Sztabki. Każdorazowo jednak udostępnianie odbywa się wyłącznie w ramach przysługujących Mennica Sztabki uprawnień, a także w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne (stosowne umowy).

Dane osobowe mogą być również przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W każdym z takich przypadków stosowane są odpowiednie zabezpieczenia w postaci stosownych klauzul umownych.

Dostęp do przetwarzanych przez Mennica Sztabki danych mogą również uzyskać, w ramach nadanych im uprawnień, upoważnione, właściwe organy.

8. Okres przechowywania danych

Zgodnie z prawem dane osobowe Mennica Sztabki przechowuje przez okres:

 • w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1, lit „b)” i „c)” RODO
  z dniem upływu najodleglejszego terminu wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności podatkowych, rachunkowych lub z tytułu odpowiedzialności cywilnoprawnej;
 • w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1, lit „a)” i „f)” RODO,
  w tym dla celów związanych z działalnością marketingową, z dniem zaprzestania prowadzenia działalności przez Mennica Sztabki, lub dniem wycofania zgody na przetwarzanie, bądź złożenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania w zależności od tego, które nastąpi wcześniej.

9. Automatyczne przetwarzanie danych przez Mennica Sztabki

Tesori przetwarza dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym przy wykorzystywaniu profilowania. Otrzymane w wyniku procesu przetwarzania informacje pomagają nam lepiej zrozumieć klientów, ich potrzeby a także lepiej dopasować oferty do ich preferencji.

Działanie takie nie rodzi wobec osoby objętej profilowaniem żadnych skutków prawnych, a także nie powoduje żadnego istotnego wpływu na jej sytuację.

10. Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest niezbędne dla:

 • wykonania umowy
 • na żądanie osoby, której dane dotyczą możliwości podjęcia działań jeszcze przed zawarciem umowy, aby wypełnić ciążący na Mennica Sztabki obowiązek prawny

 

Dane, bez których zawarcie umowy nie będzie możliwe:

 • imię i nazwisko,
 • nr pesel
 • adres zamieszkania
 • adres e-mail
 • nr telefonu,
 • adres dostawy zamówienia (jeżeli jest inny, niż adres zamieszkania)

W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne